Kompetencie

KOMPETENCIE


Autorizácia
AUTORIZÁCIA SKTC -104

Na základe autorizácie TSÚ Piešťany , š.p. vykonáva posudzovanie zhody podľa nasledovných nariadení vlády SR (ďalej len NV SR) a Zákona:

 • NV SR č. 436/2008 Z. z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení NV SR č. 140/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • NV SR č. 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
 • NV SR č. 1/2016 Z. z., o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
 • NV SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov.
 • NV SR č.127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite
 • NV SR č.236/2015 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody
 • NV SR č.222/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vonkajšom priestore v znení NV SR č.26/2006
 • Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  AUTORIZÁCIA SK03

  Posudzovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v rozsahu:
  • certifikácie výrobkov,
  • certifikácia riadenia výroby,
  • ako skúšobné laboratórium.

  TSÚ Piešťany, š.p., má na vyššie uvedené činnosti vydané Osvedčenie o autorizácii SK03 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

  AUTORIZÁCIA NA VÝKON OVEROVANIA URČENÝCH MERADIEL

  Merače pretečeného množstva vody
  Overovania značka: M17
  Rozhodnutie o autorizácii: č. 2013/900/005004/02150 z 26.11.2013

  Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory
  Overovania značka: M47
  Rozhodnutie o autorizácii: č. 2013/900/005127/02227 z 21. 10.2013

  Momentové kľúče do 1000Nm
  Overovacia značka: M65
  Rozhodnutie o autorizácii: č. 2011/900/005931/02426 z 15. 12. 2011

  Posledná aktualizácia: 19.8.2015 • Zoznam kontaktov

  Ing. Igor KURUC, CSc.
  Riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
  Ing. Dušan HANKO
  Vedúci COCV