Kompetencie

KOMPETENCIE


Autorizácia
Posudzovanie zhody, certifikácia, skúšanie a inšpekcie výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre túto činnosť má TSÚ Piešťany, š. p. udelenú autorizáciu SKTC-104 Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

AUTORIZÁCIA SK03

Posudzovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v rozsahu:
  • certifikácie výrobkov,
  • certifikácia riadenia výroby,
  • ako skúšobné laboratórium.

TSÚ Piešťany, š.p., má na vyššie uvedené činnosti vydané Osvedčenie o autorizácii SK03 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

AUTORIZÁCIA NA VÝKON OVEROVANIA URČENÝCH MERADIEL

Merače pretečeného množstva vody
Overovania značka: M17
Rozhodnutie o autorizácii: č. 2013/900/005004/02150 z 26.11.2013

Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory
Overovania značka: M47
Rozhodnutie o autorizácii: č. 2013/900/005127/02227 z 21. 10.2013

Momentové kľúče do 1000Nm
Overovacia značka: M65
Rozhodnutie o autorizácii: č. 2011/900/005931/02426 z 15. 12. 2011

Posledná aktualizácia: 19.8.2015Zoznam kontaktov

Ing. Igor KURUC, CSc.
Riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV