TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod Ponukové menu

fotka Posudzovanie zhody výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu certifikácie, skúšania a inšpekcií. Pre túto činnosť má TSÚ Piešťany, š. p., udelenú autorizáciu Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a používa označenie SKTC - 104.

Autorizovaná osoba podľa ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, na výkon činnosti:

 • a) certifikácia výrobkov,
 • b) certifikácia riadenia výroby,
 • c) ako skúšobné laboratórium.
 • vo vecnom rozsahu stanovenom prílohou k Osvedčeniu o autorizácii, ktoré vydalo MDVRR SR v Bratislave. Pre túto činnosť má TSÚ Piešťany, š. p. pridelené registračné číslo SK03.

  Typové skúšky programov a overovanie a kontrola prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a výherného pomeru v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vykonávanie skúšok strojárskych výrobkov a spotrebného tovaru podľa noriem platných v Bielorusku a vystavovanie skúšobných protokolov na základe dohôd o spolupráci s Bieloruským štátnym ústavom štandardizácie a certifikácie (BelGISS) a s Bieloruským štátnym ústavom metrológie (BelGIM).

  Skúšanie a označovanie obalov, nádob IBC na voľne ložené látky a veľkých obalov podľa medzinárodných predpisov pre cestnú dopravu (ADR), železničnú dopravu (RID), leteckú dopravu (IATA-DGR(ICAO)) a námornú dopravu (IMDG-Code) a podľa odporúčaní expertov OSN na prepravu nebezpečných vecí (RTDG) na základe poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky z 11. mája 1995 č. 1398-232/95.

  Poverenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok a skúšok dopravných a prepravných prostriedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľných potravín v zmysle dohody ATP, a ďalej na vydávanie certifikátov a certifikačných štítkov na cestné dopravné a prepravné prostriedky.

  bod Kontaktné informácie
  Ing. Igor KADLEC
  Vedúci skúšobní TSÚ
  tel: +421 33 79 57 281     fax: +421 33 79 57 235
  mobil: +421 902 092 907     e-mail: igor.kadlec@tsu.sk