Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Preverovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľaPredmet preverovania
IO TSÚ Piešťany, š.p. overuje odbornú spôsobilosť zamestnávateľa v zmysle § 14 ods. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Pri preverovaní odbornej spôsobilosti žiadateľov IO TSÚ Piešťany, š.p., v súlade s § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov overuje plnenie požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení u žiadateľov, ktorí vykonávajú opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (ďalej len "VTZ") a plnenie tlakových nádob na dopravu plynov vrátane nádrží motorových vozidiel plynom. Overovanie sa uskutočňuje za účelom vydania oprávnenia na činnosti, ktoré sú vykonávané na VTZ


Pri preverovaní odbornej spôsobilosti organizácií rozlišujeme nasledovné druhy činností na VTZ:

 • oprava – je to činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozobratia, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcia a montáž smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu.
  Na tieto činnosti sa vyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle § 15 ods. 1 zákona.
 • odborné skúšky a odborné prehliadky VTZ – preverenie stavu bezpečnosti VTZ po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy počas jeho prevádzky.
  Na tieto činnosti sa vyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle § 15 ods. 1 zákona.
 • Plnenie tlakových nádob na dopravu plynov
  Na tieto činnosti sa vyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle § 15 ods. 1 zákona.
 • Plnenie nádrží motorových vozidiel plynom
  Na tieto činnosti sa vyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle § 15 ods. 1 zákona.

Okrem druhu činnosti sa pri preverovaní odbornej spôsobilosti rozlišuje aj rozsah oprávnenia, ktorý sa rozumie vo väzbe na zariadenie, kde treba rozlišovať skupiny zariadení podľa miery ohrozenia. Pre TZ, ZZ, a PZ sú tieto skupiny definované v súlade s rozdelením VTZ v prílohe č. 1 vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a pre EZ je potrebné rozlišovať triedy objektov a skupiny EZ .

Preverovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa vykonávame na základe doručenej žiadosti

Žiadosť vyplniť podľa predtlače - nezabudnúť uviesť kontakt na zodpovednú osobu

Čo preveruje inšpektor IO TSÚ Piešťany, š.p. u žiadateľa
Podľa druhu činnosti a rozsahu požadovaného oprávnenia inšpektor preverí najmä:

 • požadovaný druh odbornej spôsobilosti
 • požadovaný rozsah odbornej spôsobilosti
 • odbornú spôsobilosť pracovníkov
  1. odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu žiadateľa - odborného pracovníka s kvalifikáciou pre požadované činnosti vykonávané na VTZ,
  2. odbornú spôsobilosť pracovníkov jednotlivých profesií (spracovateľov konštrukčnej príp. projektovej dokumentácie, skúšobných technikov, odborných pracovníkov, pracovníkov na riadenie činnosti, pracovníkov pre riadenie opráv, pracovníkov pre samostatné opravy, technológov zvárania, zváračov, montérov, elektrikárov a pod.)

 • súvisiacu dokumentáciu a doklady
  1. zabezpečenie technickej dokumentácie potrebnej k činnosti (úroveň a rozsah spracovania technickej dokumentácie potrebnej na činnosť a zabezpečenie jej kontroly, interného overovania a posudzovania projektovej, konštrukčnej a výrobnej dokumentácie, jej úplnosť a správnosť v zmysle § 5 vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 2 vyhlášky a dotknutých STN),
  2. zabezpečenie inej dokumentácie súvisiacej s opravou resp. údržbou ; protokoly o skúškach materiálov a zariadení, montážne a zváračské denníky, osvedčenia o konštrukčnej dokumentácii a pod.)
  3. zabezpečenie sprievodnej dokumentácie pre odberateľa (úroveň a rozsah spracovania sprievodnej technickej dokumentácie pre odberateľa, kompletnosť dokumentácie, spracovanie pasporty, revíznych kníh, návodov na obsluhu a údržbu, odborná úroveň, jej úplnosť a správnosť podľa § 6 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky a prílohy č. 3 a 4 vyhlášky,


Vydané OPO oprávnenia (html)

Posledná aktualizácia: 14. 7. 2015


Prílohy

89-001_predlzenie_platnosti_opo_nip.pdf predlzenie platnosti opo nip.pdf [786,22 kB]


Iné, doplňujúce informácie

Oprávnenie OPO


Zoznam kontaktov

Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu