Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie Podľa požiadaviek zákona č. 124/2006 v znení neskorších predpisov § 4 a § 14 ods. 1 písm. d) a vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 5 je možné vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať VTZ iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ktorej bolo vydané odborné stanovisko oprávnenou právnickou osobou.

Posúdenie konštrukčnej projektovej dokumentácie vykonávame na základe žiadosti, alebo objednávky s nasledovným obsahom:
  • názov, adresu a IČO žiadateľa,
  • názov zariadenia, prípadne jeho umiestnenie,
  • či sa jedná o posúdenie typu, jednotlivého zariadenia, dovozu alebo vývozu,
  • v prílohe konštrukčná dokumentácia
  • informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj iný subjekt


Za účelom čo najrýchlejšieho posúdenia ( operatívneho odstránenia nedostatkov ) je potrebné žiadosť doplniť o ďalšie údaje :
  • Meno a priezvisko kontaktnej osoby
  • Telefonické a prípadne emailové spojenie na kontaktnú osobu
  • Navrhovaný termín posúdenia
  • Ak si posúdenú dokumentáciu vyzdvihnete osobne je potrebné to uviesť v žiadosti


Výstupný doklad
odborné stanovisko k dokumentácii

Čo má obsahovať dokumentácia
Minimálny rozsah konštrukčnej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zoznam kontaktov

Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu