TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod Ponukové menu
bod Posudzovanie projektovej dokumentácie na účely stavebného konaniaZákon ukladá v § 18 ods. 5 stavebníkovi povinnosť na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby podľa § 14 ods. 1 písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4, ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom. Kópiu vydaného odborného stanoviska je oprávnená právnická osoba povinná zaslať bezodkladne príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

Posúdenie projektovej dokumentácie vykonávame na základe žiadosti alebo objednávky s nasledujúcim obsahom:

  • Názov, adresa a IČO žiadateľa.
  • Názov dokumentácie a prípadne umiestnenie stavby.
  • Informácia, či ide o posúdenie dokumentácie k stavebnému konaniu, alebo inej dokumentácie.
  • V prílohe projektová dokumentácia.


Za účelom čo najrýchlejšieho posúdenia (operatívneho odstránenia nedostatkov) je potrebné žiadosť doplniť o ďalšie údaje:
  • Meno a priezvisko kontaktnej osoby.
  • Telefonické a prípadne emailové spojenie na kontaktnú osobu.
  • Navrhovaný termín posúdenia.
  • Ak si posúdenú dokumentáciu vyzdvihnete osobne, je potrebné to uviesť v žiadosti.


Výstupný doklad:
Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii.

Čo má obsahovať dokumentácia:
Minimálny rozsah projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu je uvedený vo Vyhláške 453/2000 Z. z. § 9 ods. 1.

Posudzovanie projektovej dokumentácie na účely stavebného konania
bod Kontaktné informácie
Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu
mobil: +421 903 446 960     e-mail: peter.pagac@tsu.sk