TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p. - certifikácia, skúšanie, metrológia, inšpekcie
Rýchla navigácia
SK EN DE RU
TSU
bod Ponukové menu
bod Úradná skúškaÚradná skúška je overenie, či VTZ pred uvedením do prevádzky je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

Úradná skúška sa vykonáva:

 1. Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky.
 2. Po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie, ak ide o VTZ plynové.
 3. Po ukončení opravy tlakového celku zváraním pri vyhradených tlakových a plynových zariadeniach.


Úradnú skúšku vykonávame na základe písomnej žiadosti s nasledujúcim obsahom:
 1. Obchodný názov podľa zápisu v Obchodnom alebo Živnostenskom registri, alebo meno žiadateľa.
 2. Adresu prevádzkovateľa/žiadateľa.
 3. IČO, ak je prevádzkovateľ/žiadateľ podnikateľský alebo iný obdobný subjekt.
 4. Meno a priezvisko kontaktnej osoby.
 5. Telefonické a prípadne emailové spojenie na kontaktnú osobu.
 6. Názov zariadenia a jeho základné technické parametre.
 7. Miesto konania skúšky – umiestnenie zariadenia.
 8. Navrhovaný termín výkonu skúšky.


Žiadateľ na skúšku predloží:
 • Správy o odborných prehliadkach a skúškach.
 • Konštrukčnú dokumentáciu, ktorá bola predložená na posúdenie, a dokument o jej posúdení.
 • V prípade určených výrobkov vyhlásenie o zhode, alebo identifikuje označenie zariadenia značkou CE.
 • Ostatné doklady po vzájomnej dohode.


Výkon úradnej skúšky
 1. Inšpektor vykoná a vyhodnotí úradnú skúšku.
 2. Výsledok skúšky potvrdí v sprievodnej dokumentácii.
 3. Vydá Osvedčenie o úradnej skúške v prípade úspešnej skúšky.
 4. Vyskúšané zariadenie označí.
 5. V prípade neúspešnej skúšky sa dohodne na novom termíne po odstránení prekážok a závad, ktoré bránili vydaniu Osvedčenia.


Právne predpisy vyžadujúce vykonanie prvej úradnej skúšky:
 • § 12 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
 • § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 • § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 odst. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Úradná skúška
bod Kontaktné informácie
Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu
mobil: +421 903 446 960     e-mail: peter.pagac@tsu.sk