Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Opakovaná úradná skúškaOpakovaná úradná skúška je overovanie v pravidelných lehotách, či VTZ spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a overenie či je VTZ obsluhované bezpečným spôsobom.

Opakovaná úradná skúška sa vykonáva v zmysle:
 1. V lehotách uvedených v prílohách vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 2. Najneskôr po každých 10 rokoch prevádzky vyhradeného technického elektrického zariadenia.
 3. V lehote určenej predchádzajúcou úradnou skúškou.
 4. Pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky podľa § 9 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 5. Na základe rozhodnutia orgánov dozoru.


Opakovanú úradnú skúšku vykonávame na základe písomnej žiadosti alebo objednávky s nasledujúcim obsahom:
 1. Obchodný názov podľa zápisu v Obchodnom, alebo Živnostenskom registri, alebo meno žiadateľa.
 2. Adresu žiadateľa.
 3. IČO, ak je žiadateľ podnikateľský alebo iný obdobný subjekt.
 4. Meno a priezvisko kontaktnej osoby.
 5. Telefonické a prípadne emailové spojenie na kontaktnú osobu.
 6. Názov zariadenia a jeho základné technické parametre.
 7. Miesto konania skúšky – umiestnenie zariadenia.
 8. Navrhovaný termín výkonu skúšky.


Žiadateľ na skúšku predloží:
 • Správy alebo záznamy o posledných odborných prehliadkach a skúškach, resp. úradných skúškach.
 • Sprievodnú technickú dokumentáciu.
 • Ostatné doklady po vzájomnej dohode.
 • Protokol alebo rozhodnutie orgánu dozoru v prípade, ak používanie zariadenia bolo zakázané inšpektorom práce.Výkon úradnej skúšky
 • Inšpektor vykoná a vyhodnotí úradnú skúšku.
 • Výsledok skúšky potvrdí v sprievodnej dokumentácii.
 • Vydá Osvedčenie o úradnej skúške v prípade úspešnej skúšky.
 • Vyskúšané zariadenie označí.
 • V prípade neúspešnej skúšky sa dohodne na novom termíne po odstránení prekážok a závad, ktoré bránili vydaniu Osvedčenia.


Právne predpisy vyžadujúce vykonanie prvej úradnej skúšky:
 • § 12 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
 • § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 • § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Zoznam kontaktov

Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu