Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Preverovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb

CERTICOS má oprávnenie vykonávať certifikáciu osôb podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17024:2013.

Výstupným produktom poskytnutej služby certifikačného orgánu osôb je:

 • medzinárodne platný certifikát o odbornej spôsobilosti v rozsahu akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy STN EN ISO/IEC 17024:2013, viď rozsah akreditácie.
 • doklad o overení odborných vedomostí určený pre inšpektorát práce vydávajúci OPRÁVNENIE alebo PREUKAZ. CERTICOS je oprávnený vykonávať uvedenú činnosť na základe oprávnenia č. OPO - 0001/2010 od Národného inšpektorátu práce udeleného podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 • Údaje o akreditácii:
  Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
  Číslo osvedčenia: O-018
  Vydané: 12. 10. 2016
  Koniec platnosti: 12. 10. 2021  CERTICOS podľa rozsahu akreditácie overuje odborné vedomosti fyzickej osoby na vykonávanie:

  • odborných prehliadok a skúšok na VTZ u revíznych technikov podľa §16 (tlakové, plynové a zdvíhacie VTZ) a §24 (VTZ elektrické)
  • obsluhy (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §17
  • opráv (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §18

   CERTICOS poskytne po udelení certifikátu certifikačnú značku, kde je uvedený názov certifikačného orgánu, norma a evidenčné číslo certifikátu (osoby). Túto certifikačnú značku môže certifikovaná osoba používať na korešpondenciu, na vizitky a reklamné materiály prezentujúce organizáciu.

   Termíny skúšok:
   Overovanie odborných vedomostí podľa zákona 124/2006 Z.z., vyhlášky 508/2009 Z.z., §16, §17, §18 a §24 vykonávame vždy posledný piatok v mesiaci, počas celého kalendárneho roka.

   Vydané osvedčenia CERTICOS
   Vydané preukazy CERTICOS
   Vydané certifikáty CERTICOS


   Posledná aktualizácia: 21. 11. 2016


  Prílohy

  94-001_84_001_rozsah_akreditacie_certicos_2015.pdf 84 001 rozsah akreditacie certicos 2015.pdf [56,13 kB]
  94-002_84_002_postup_certifikacie_2015.pdf 84 002 postup certifikacie 2015.pdf [108,59 kB]
  94-003_84_004_vseobecne_podmienky_2014_fi.pdf 84 004 vseobecne podmienky 2014 fi.pdf [129,8 kB]
  94-004_84_003_ziadost_o_overenie_vedomosti_par.16__rt_vtz__tlak_plyn_zdvih.pdf 84 003 ziadost o overenie vedomosti par.16 rt vtz tlak plyn zdvih.pdf [258,57 kB]
  94-005_84_005_ziadost_o_overenie_vedomosti_par.16__rt_vtz__tlak_plyn_zdvih.rtf 84 005 ziadost o overenie vedomosti par.16 rt vtz tlak plyn zdvih.rtf [2,31 MB]
  94-006_84_006_ziadost_o_overenie_vedomosti_par.17_obsluha__vtz_tlak__plyn_zdvih.pdf 84 006 ziadost o overenie vedomosti par.17 obsluha vtz tlak plyn zdvih.pdf [286,87 kB]
  94-007_84_007_ziadost_o_overenie_vedomosti_par.17_obsluha__vtz_tlak__plyn_zdvih.rtf 84 007 ziadost o overenie vedomosti par.17 obsluha vtz tlak plyn zdvih.rtf [2,31 MB]
  94-008_ziadost_o_overenie_vedomosti_par.18_oprava_rekonstrukcia_a_montaz_vtz_tlakoveho_plynoveho_zdvihacieho_aktualna.doc ziadost o overenie vedomosti par.18 oprava rekonstrukcia a montaz vtz tlakoveho plynoveho zdvihacieho aktualna.doc [148,5 kB]
  94-010_84_010_ziadost_o_overenie_vedomosti_par.24_rt_vtz_elektro.pdf 84 010 ziadost o overenie vedomosti par.24 rt vtz elektro.pdf [242,13 kB]
  94-011_84_011_ziadost_o_overenie_vedomosti_par.24_rt_vtz_elektro.rtf 84 011 ziadost o overenie vedomosti par.24 rt vtz elektro.rtf [2,3 MB]
  94-012_84_012_osvedcenie_o_akreditacii_o_018.pdf 84 012 osvedcenie o akreditacii o 018.pdf [192,07 kB]


  Iné, doplňujúce informácie

  Národný inšpektorát práce


  Zoznam kontaktov

  Ing. Stanislav JANČOVIČ
  Vedúci certifikačného orgánu osôb