Certifikácia

Certifikácia systémov manažérstva, osôb, výrobkov (aj pre východné trhy), certifikácia Solar Keymark


Certifikácia výrobkov
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky /COCV/

Akreditácia udelená Slovenskou národnou akreditačnou službou, číslo osvedčenia P-018. COCV je spôsobilý podľa požiadaviek ISO/IEC 17065:2012 vykonávať certifikáciu strojov, zariadení, prístrojov a prvkov určených pre použitie v domácnostiach, službách, strojárskom, plynárenskom, elektrotechnickom, polygrafickom, chemickom a drevárskom priemysle, hutníckych výrobkov, spotrebného tovaru, hracích automatov, skla, keramiky, porcelánu, kovových obalov, stavebných výrobkov v rozsahu činností uvedených v prílohe osvedčenia o akreditácii.

Výstup:
- Certifikát

Údaje o akreditácii:
Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
Číslo osvedčenia: P-018
Vydané: 18. 12. 2015
Koniec platnosti: 18. 12. 2020

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., je autorizovanou osobou SKTC - 104 v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Činnosť vykonáva na základe rozhodnutia o autorizácii udeleného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., je podľa ustanovení §14 a 15 zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov autorizovanou osobou SK03 na činnosti:

- vykonávanie certifikácie výrobkov a certifikácie riadenia výroby,
- vykonávanie počiatočných inšpekcií a priebežných dohľadov,
- vykonávanie skúšok typu výrobku a kontrolných skúšok

v rozsahu stanovenom osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR

Posledná aktualizácia: 12. 1. 2016


Prílohy

83-001_osvedcenie__o_akreditacii_18.4.2016_18.12.2020.pdf osvedcenie o akreditacii 18.4.2016 18.12.2020.pdf [910,06 kB]
83-002_osvedcenie_o_autorizacii_stavebne_vyrobky_sk03.pdf osvedcenie o autorizacii stavebne vyrobky sk03.pdf [350,89 kB]
83-003_sj_vseobecne_pravidla_pre_certifikaciu_vyrobkov_.pdf sj vseobecne pravidla pre certifikaciu vyrobkov .pdf [448,55 kB]
83-004_rj_general_rules_for_product_certification_in_russian.pdf rj general rules for product certification in russian.pdf [535,72 kB]
83-005_aj_general_rules_for_product_certification.pdf aj general rules for product certification.pdf [347,45 kB]
83-006_rozhodnutie_o_autorizacii_unms_sr.pdf rozhodnutie o autorizacii unms sr.pdf [766,37 kB]


Iné, doplňujúce informácie

Osvedčenie o akreditácii


Zoznam kontaktov

Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV
Ján BARANČÍK
Zástupca vedúceho COCV