Novinky z TSÚ

Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

Naši pracovníci v roku 2017 získali oprávnenie na výkon hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk od autorizovanej osoby.
Na základe normy STN EN 1176-7 je prevádzkovateľ detského ihriska povinný vykonať každoročne kontrolu bezpečnosti zariadení detského ihriska prostredníctvom oprávnených osôb, ktoré sú nezávislé od prevádzkovateľa detského ihriska a výrobcu.

Vykonanie hlavnej ročnej kontroly pracovníkmi TSÚ zahŕňa:
 • obhliadku detského ihriska,
 • kontrolu dokumentov detského ihriska,
 • kontrolu zariadení v súlade s bezpečnostnými normami STN EN 1176 a STN EN 1177,
 • vydanie záznamu o vykonanej kontrole,
 • pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkoch.


Iné služby:
 • kontrola detského ihriska po montáži
 • konzultácie z oblasti bezpečnosti detského ihriska


Cieľom hlavnej ročnej kontroly je zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu, napríklad účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení vyplývajúcej z vykonaných opráv alebo z dodatočného zabudovania či výmeny častí.

HLAVNÁ ROČNÁ KONTROLA = MINIMALIZOVANIE ÚRAZOV = BEZPEČNÉ IHRISKO PRE DETI

Viac info >>>
 • Spolupráca s BelGISS a BelGIM

  Zasadnutie pracovnej skupiny v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody
  Viac info >>>

 • Kurzy NDT

  Naši kolegovia, Ing. Samko, Ing. Zemko a Bc. Melicher, sa v mesiacoch august až október vzdelávajú na kurzoch NDT.
  Viac info >>>