Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Preverovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôbCERTICOS má oprávnenie vykonávať certifikáciu osôb podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17024:2013.

Výstupným produktom poskytnutej služby certifikačného orgánu osôb je:
 • medzinárodne platný certifikát o odbornej spôsobilosti v rozsahu akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy STN EN ISO/IEC 17024:2013, viď rozsah akreditácie.
 • doklad o overení odborných vedomostí určený pre inšpektorát práce vydávajúci OPRÁVNENIE alebo PREUKAZ. CERTICOS je oprávnený vykonávať uvedenú činnosť na základe oprávnenia č. OPO - 0001/2010 od Národného inšpektorátu práce udeleného podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

 • CERTICOS podľa rozsahu akreditácie overuje odborné vedomosti fyzickej osoby na vykonávanie:
  • odborných prehliadok a skúšok na VTZ u revíznych technikov podľa §16 (tlakové, plynové a zdvíhacie VTZ) a §24 (VTZ elektrické)
  • obsluhy (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §17
  • opráv (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §18


  CERTICOS poskytne po udelení certifikátu certifikačnú značku, kde je uvedený názov certifikačného orgánu, norma a evidenčné číslo certifikátu (osoby). Túto certifikačnú značku môže certifikovaná osoba používať na korešpondenciu, na vizitky a reklamné materiály prezentujúce organizáciu.

  Termíny skúšok:
  Overovanie odborných vedomostí podľa zákona 124/2006 Z.z., vyhlášky 508/2009 Z.z., §16, §17, §18 a §24 vykonávame vždy posledný piatok v mesiaci, počas celého kalendárneho roka.

  Vydané osvedčenia CERTICOS

  Vydané preukazy CERTICOS

  Vydané certifikáty CERTICOS

  Údaje o akreditácii:
  Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
  Číslo osvedčenia: O-018
  Vydané: 12. 10. 2016
  Koniec platnosti: 12. 10. 2021

  Posledná aktualizácia: 21. 02. 2017

  Prílohy

  94-002_84_002_postup_certifikacie_2015.pdf 84 002 postup certifikacie 2015.pdf [108,59 kB]
  94-003_84_004_vseobecne_podmienky_2014_fi.pdf 84 004 vseobecne podmienky 2014 fi.pdf [129,8 kB]


  Doplňujúce informácie

  Národný inšpektorát práce


  Zoznam kontaktov

  Ing. Igor KADLEC
  Vedúci certifikačného orgánu osôb

  Žiadosti - Certicos