O nás

Posudzovanie zhody výrobkov

 • Posudzovanie zhody podľa EÚ smerníc Nového prístupu a podľa nového zákona č. 56/2018 Z.z. pre: hračky, stavebné výrobky, kotle, tlakové zariadenia, elektrické zariadenia, tlakové nádoby a plynové spotrebiče
 • Posudzovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Odborné posudzovanie výherných prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z.z.
 • Notifikovaná osoba
  TSÚ Piešťany, š.p., je notifikovanou osobou EÚ s prideleným identifikačným číslom 1299 pre nasledujúce smernice tzv. Nového prístupu:

 • 92/42/EHS Účinnosť teplovodných kotlov
 • 2014/68/EÚ Tlakové zariadenia
 • 2000/14/ES Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
 • 2014/30/EÚ Elektromagnetická kompatibilita
 • 2006/42/ES Strojové zariadenia
 • 2009/48/ES Bezpečnosť hračiek
 • 2014/29/EÚ Jednoduché tlakové nádoby
 • 2009/142/ES Spotrebiče plynných palív
 • Nariadenie EP a R (EÚ) 2016/426 Spotrebiče plynných palív
 • Nariadenie (EÚ) č. 305/2011 Stavebné výrobky
 • Autorizovaná osoba
  TSÚ Piešťany, š.p., je autorizovaná osoba SKTC-104 pre nasledujúce NV SR a zákon:

 • NV SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení NV SR č. 140/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • NV SR č. 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
 • NV SR č. 1/2016 Z. z., o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
 • NV SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov.
 • NV SR č.127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite
 • NV SR č.236/2015 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody
 • NV SR č.222/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vonkajšom priestore v znení NV SR č.26/2006
 • Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Certifikácia
  Certifikačný orgán certifikujúci výrobky vykonáva podľa ISO/IEC 17065:2012 certifikáciu: strojov, zariadení, prístrojov a prvkov určených pre použitie v domácnostiach, službách, strojárskom, plynárenskom, elektrotechnickom, polygrafickom, chemickom a drevárskom priemysle, hutníckych výrobkov, oceľových lán, spotrebného tovaru, hracích automatov, skla, keramiky, porcelánu, kovových obalov a stavebných výrobkov
 • Certifikácia solárnych kolektorov a systémov v systéme Solar Keymark
 • Certifikácia výrobkov pre trhy krajín Euroázijskej ekonomickej únie
 • Vykonávanie skúšok a vydávanie ATP certifikátov podľa Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a špecializovaných prostriedkoch na ich prepravu
 • Certifikácia systémov manažérstva EN ISO 9001
 • Certifikácia nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku a certifikácia systému riadenia výroby v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Certifikácia osôb podľa požiadaviek normy EN ISO/IEC 17024:2012
 • Skúšanie
 • Skúšky strojov, výrobných zariadení, spotrebného tovaru, technických zariadení budov a stavieb, elektrických zariadení a tepelnej techniky
 • Skúšky, atestácia a kódovanie obalov na prepravu nebezpečných vecí
 • Mechanické skúšky materiálov v ťahu, tlaku a ohybe
 • Skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelej atmosfére
 • Skúšky odolnosti a funkčnosti pri tepelných cykloch
 • Skúšky starnutia materiálov v umelej atmosfére - xenotest
 • Klimatické skúšky materiálov
 • Inšpekcie
 • Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. - OPO
 • Vykonávanie inšpekcií podľa zákona č. 133/2013 Z.z.
 • Kalibrácia meradiel

  dĺžky, tlaku, teploty, akustického tlaku a mechanického kmitania, vodomerov, sily, momentu sily - momentových kľúčov, elektrických veličín a váh


  Overovanie meradiel
 • Merače pretečeného množstva vody. Overovania značka: M17
 • Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory. Overovania značka: M47
 • Momentové kľúče. Overovacia značka: M74
 • Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel. Overovacia značka: M91
 • Ďalšie odborné služby
 • termovízna diagnostika
 • meranie hluku a vibrácií v pracovnom prostredí podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
 • skúšky a kódovanie obalov, nádob IBC, veľkých obalov a kontajnerov na prepravu nebezpečných vecí
 • vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

 • Zoznam kontaktov

  Mgr. Katarína CÍBIKOVÁ
  Vedúca obchodného oddelenia