Povinné zverejňovanie

Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je TSU Piešťany š.p., sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

AKTUÁLNE ZOBRAZENIE:
Číslo
Dodávateľ
Sídlo
IČO
Popis plnenia
Hodnota plnenia (s DPH)
Dátum vyhotovenia
Schválil
1/312/EKO/2019
Meratex, s.r.o.
Popradská 68 Košice 040 11
43909213
Kalibrácia detekčného systému Seitron FOUGATE
216,00 €
11.01.2019
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
2/310/EKO/2019
Kontroltech s.r.o.
areál ZTS č. 924 Dubnica nad Váhom 01841
36335479
Elektronický momentový kľúč Holex do 135 Nm
336,00 €
14.01.2019
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
3/312/EKO/2019
Alza. cz a.s.
Jateční 66a Praha 7 170 00
Kúpa cyklotrenažéra pre skúškyx EPAC bicyklov
226,80 €
15.01.2019
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia
4/312/EKO/2019
ChiranaLab s.r.o., Kalibračné a skúšobné laboratorium
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
36331864
Kalibrácia meradla - membránový plynomer
229,50 €
15.01.2019
Ing. Jaroslav Crkoň generálny riaditeľ
5/323/EKO/2019
ZTS Elektronika SKS, s.r.o.
Trenčianska 19 Nová Dubnica 01851
31598536
Vysokonapäťová sonda Fluke
84,00 €
16.01.2019
Ing. Mária Svitková vedúca ekonomického oddelenia