Novinky z TSÚ

Doškolenia v oblasti automatizácie a robotizácie

Dňa 16.5.2019 sa v priestore TSU Piešťany, š.p. konalo stretnutie revíznych technikov, ktorí prejavili záujem „chytiť nový dych“. Súčasný vývoj výrobných technológii má exponenciálny rast.
Uvedomelý revízny technik elektrických zariadení, ktorý sa orientuje na odbornú činnosť na strojných zariadeniach (revízie), už pochopil, že trend nasadzovania robotických aplikácii sa nezastaví. Kedy si platilo známe klišé, že prax ničím nenahradíš. Dnes je to už minimálne otázne. Na dnešného pracovníka-technika sú kladené vyššie požiadavky na vzdelanie ako na prax, a neustále sa zvyšujú.
Nosnou témou tohto stretnutia bola bezpečnosť verzus revízia. Ing. Peter Pagáč prezentoval STN EN 60204-1:2019 ed.3 (Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov), ktorá je v platnosti od 1.2.2019. Aj napriek tomu že je zatiaľ len v anglickej podobe, odporúča ju aplikovať do praxe už teraz, a to hlavne pri uvádzaní nových robotizovaných pracovísk do prevádzky. Zmeny ktoré boli prezentované, a to hlavne v kapitole č.18 nie sú až tak zásadné a nemenia samotnú náplň overovania, voči jestvujúcej STN EN 60204-1:2007 ed.2. Ing. Gabriel Nosko (firma NOMI GROUP s.r.o.), vysvetlil princíp bezpečnosti ovládacích systémov riadenia robotizovaných pracovísk a samotných robotov. Išlo o úrovne vlastností PL a ich kategórie tak ako ich uvádza ISO 13849-1:2006 a úroveň integrity bezpečnosti SIL, tak ako ich uvádza IEC 62061:2005. Prichádza čas, keď aj revízny technik potrebuje vkĺznuť do tejto náročnej problematiky, ktorá priamo súvisí s bezpečnosťou, a to nám predsa ide.
  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>

  • CASP2021 - skúšky elektrických hračiek

    Naša skúšobňa sa minulý rok zúčastnila projektu Európskej komisie na skúšky elektrických hračiek.

    Viac info >>>