Novinky z TSÚ

Zasadnutie pracovnej skupiny na prepravu skaziteľných potravín WP11

V dňoch 14. až 17. 10. 2008 sa v Ženeve uskutočnilo 64. zasadnutie pracovnej skupiny na prepravu skaziteľných potravín (WP.11) Európskej hospodárskej komisie, výboru vnútrozemskej dopravy (EHK OSN).
V dňoch 14. až 17. 10. 2008 sa v Ženeve uskutočnilo 64. zasadnutie pracovnej skupiny na prepravu skaziteľných potravín (WP.11) Európskej hospodárskej komisie, výboru vnútrozemskej dopravy (EHK OSN). Agendou tejto pracovnej skupiny je úprava a aktualizovanie Dohody o medzinárodnej preprave skaziteľných potravín a o špeciálnych dopravných a prepravných prostriedkoch používaných na tieto prepravy (ATP dohoda). replica handbags

Táto dohoda určuje zoznam prepravovaných potravín a stanovuje dovolené teploty pri ich preprave. Ďalej definuje postupy skúšok a teplotné normy, ktoré musia dopravné a prepravné prostriedky spĺňať, aby boli zaradené do príslušnej kategórie. Vytvára certifikačný systém pre dopravné a prepravné prostriedky a vyžaduje od signatárov ATP dohody vzájomné uznávanie certifikátov vydaných oprávnenou osobou.

Na Slovensku je hlavným garantom plnenia technických požiadaviek tejto dohody Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT SR). TSÚ Piešťany, š.p., je poverený MDPT SR vykonávať certifikáciu, typové schválenie, inšpekcie a skúšky izotermických dopravných a prepravných prostriedkov a tepelných zariadení.

Zasadnutia sa zúčastnilo 42 zástupcov z 19 krajín, a tiež zástupcovia organizácií Transfrigoroute International, CLCCR a IIR. Slovensko zastupovali Ing. Štefan Sabanoš z MDPT SR a Ing. Emanuel Godál z TSÚ Piešťany, š.p.

Hlavným programom zasadnutia bolo schvaľovanie nových pracovných a informatívnych dokumentov týkajúcich sa ATP dohody, technických požiadaviek na dopravné a prepravné prostriedky, a tiež samotného priebehu certifikačného a skúšobného procesu. Jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré boli prijaté, je nový jednotný vzor certifikátu s presne definovaným obsahom, grafickým vyhotovením a účinnými ochrannými znakmi.

Šetrenie energie a pohonných hmôt sa premieta i do problematiky prepravy potravín. Podporuje sa používanie nových technológií a materiálov, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby energií pri zachovaní bezpečnosti a kvality prepravovaného tovaru. Na podporu tohto trendu sa pripravuje energetické štítkovanie klimatizačných jednotiek a izotermických skríň. Navrhovaný systém štítkovania má byť podobný systému, s ktorým sa stretávame pri domácich spotrebičoch. K znižovaniu nákladov na prepravu potravín prispievajú i prepravné prostriedky s viacerými oddeleniami s rôznou vnútornou teplotou, ktoré umožňujú prepravovať viacero druhov tovarov s rozdielnymi požiadavkami na prepravnú teplotu. Pre tento druh prepravných prostriedkov sa pripravujú skúšobné postupy.

Na zasadnutí bol schválený tzv. ATP Handbook. Je to nezáväzná príručka, ktorá obsahuje úplný text ATP dohody, príslušné prílohy a vysvetľujúce komentáre a návody k niektorým článkom. Jej súčasťou sa stane aj schválený kontrolný list určený pre podporu výkonu inšpekčných orgánov, ktorý pripravili a na rokovanie predložili zástupcovia slovenskej delegácie.

  • Konferencia INOFEST

    Pozývame Vás na najväčšiu inovačnú konferenciu Slovenska, ktorá sa bude konať 23.-24.9.2021 v Chateau Beladice.
    Viac info >>>

  • Výberové konanie na opravy a rekonštrukciu priestorov na 5. podlaží

    Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. vypisuje výberové konanie na návrh opravy a rekonštrukcie kancelárskych priestorov na 5. podlaží TSÚ Piešťany, š. p.
    Viac info >>>