Kompetencie

KOMPETENCIE, OZNACENIE CE, NOTIFIKACIA, AKREDITACIA, AUTORIZACIA, POVERENIE


Označenie CE
  • označenie CE umiestňuje na výrobok iba výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca,
  • označenie CE sa umiestňuje len na výrobky, na ktoré je jeho umiestnenie ustanovené osobitnými harmonizačnými právnymi predpismi EÚ (smernice tzv. Nového prístupu) a neumiestňuje sa na žiadny iný výrobok.

Umiestnenie označenia CE na výrobok znamená, že výrobca oznamuje, že berie na seba zodpovednosť za to, že výrobok spĺňa všetky platné požiadavky ustanovené v harmonizačných právnych predpisoch EÚ (v smerniciach tzv. Nového prístupu) týkajúcich sa umiestnenia tohto označenia.  • označenie CE sa na výrobok alebo jeho štítok umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to povaha výrobku neumožňuje alebo nezaručuje, označenie CE sa umiestni na obale a v sprievodnej dokumentácii, ak sa v príslušných právnych predpisoch takáto dokumentácia stanovuje.
  • za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu ak bol takýto orgán zapojený do fázy kontroly výroby.


Označenie CE sa skladá z veľkých písmen „C“ a „E“ v nasledujúcej podobe:

Grafický návod na kreslenie označenia CE

Ak sa označenie CE zmenší alebo zväčší, musí sa dodržať pomer daný na obrázku.
Ak sa osobitnými právnymi predpismi nestanovia presné rozmery, minimálna výška označenia CE je 5 mm.
Zoznam kontaktov