Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Skúšky izotermických dopravných a prepravných prostriedkovSkúšky izotermických dopravných a prepravných prostriedkov
Skúšané prostriedky:
 • prostriedky na prepravu skaziteľných potravín
 • prostriedky na prepravu a uloženie ľudských pozostatkov a ostatkov
 • prostriedky na prepravu liekov

Prínos skúšky pre zákazníka:
Preprava potravín, ktoré rýchlo podliehajú skaze, môže byť vykonávaná iba dopravnými a prepravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú osobitným technickým podmienkam uvedeným v Dohode ATP (Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy). Medzi výhody ATP certifikácie patrí:

 • splnenie legislatívnych požiadaviek na národnej aj medzinárodnej úrovni
 • možnosť prepravovať skaziteľné potraviny v krajinách, ktoré sú signatárom ATP dohody
 • zaistenie bezpečnej prepravy skaziteľných potravín
 • zníženie rizika sankcií alebo pozastavenia prepravy

Poskytujeme tieto služby a skúšky:
 • schvaľovanie typu pred uvedením do prevádzky
 • meranie teplôt izotermických priestorov prepravných prostriedkov
 • posudzovanie zhody
 • vykonávanie periodických skúšok prepravného prostriedku v prevádzke
 • periodické prehliadky
 • vydávanie certifikátov

Zoznam noriem a legislatívnych predpisov
 • Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a špecializovaných prostriedkoch používaných na ich prepravu (ATP) ECE/TRANS/WP.11
 • Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Z.z. o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP)
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 134/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
 • Nariadenie komisie (ES) č. 37/2005 z 12.1.2005 o monitorovaní teplôt v dopravných prostriedkoch, pri uskladňovaní a skladovaní rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu - normy EN 12830, EN 13458 a EN 13486
 • Zákon č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve


Zoznam kontaktov

Mária BÚCOROVÁ
Skúšobný technik
Roman ERTL
Skúšobný technik

Prílohy - ATP