Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Ako vám môžeme pomôcť?Ako vám môžeme pomôcť?Ponúkame komplexné služby pre výrobcov, zástupcov, distribútorov..., ktoré Vám uľahčia umiestnenie Vášho výrobku na trhu EÚ.
 • Poskytnutie výkladu základných požiadaviek vzťahujúcich sa na konkrétne rádiové zariadenie
 • Poskytnutie informácií o normách, ktoré sú aplikovateľné na daný výrobok, aby bol zaistený predpoklad zhody s legislatívnymi požiadavkami
 • Testovanie rádiových zariadení v súlade s požiadavkami harmonizovaných noriem publikovaných pod smernicou RED
 • Vypracovanie protokolov o skúškach
 • Pomoc s prípravou technickej dokumentácie pre orgán posudzovania zhody
 • V spolupráci s certifikačným orgánom certifikujúcim výrobky - posudzovanie zhody notifikovaným orgánom NB1299 s požiadavkami smernice RED
 • Poskytnutie pomoci pri vypracovaní vyhlásenia o zhode a uplatňovaní označenia CE na výrobku


Aké sú prínosy pre vás zo spolupráce s akreditovanou a notifikovanou osobou TSÚ Piešťany, š.p.?

 • Získate komplexné služby pod jednou strechou. Ponúkame Vám celú škálu testovacích a certifikačných služieb.
 • Ušetríte čas a náklady - identifikáciou požiadaviek na označenie CE a dodržiavaním platných predpisov v raných fázach procesu vývoja výrobku, ako aj počas jeho ďalšieho životného cyklu.
 • Minimalizujete riziká - vyhnete sa problémom, ktoré môžu mať za následok spätné sťahovanie výrobkov a poškodenie dobrého mena Vašej spoločnosti.
 • Získate konkurenčnú výhodu - dodávaním produktov s konzistentnou kvalitou a bezpečnosťou.

Zoznam kontaktov

Ing. Dušan VERNARSKÝ
Skúšobný technik
Ing. Jakub ŠIŠKA
Skúšobný technik