Certifikácia

Certifikácia systémov manažérstva, osôb, výrobkov (aj pre východné trhy), certifikácia Solar Keymark


Certifikácia výrobkov
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky /COCV/

Akreditácia udelená Slovenskou národnou akreditačnou službou, číslo osvedčenia P-018. COCV je spôsobilý podľa požiadaviek ISO/IEC 17065:2012 vykonávať certifikáciu strojov, zariadení, prístrojov a prvkov určených pre použitie v domácnostiach, službách, strojárskom, plynárenskom, elektrotechnickom, polygrafickom, chemickom a drevárskom priemysle, hutníckych výrobkov, spotrebného tovaru, hracích automatov, skla, keramiky, porcelánu, kovových obalov, stavebných výrobkov v rozsahu činností uvedených v prílohe osvedčenia o akreditácii.

Výstup:
- Certifikát

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., je autorizovanou osobou SKTC - 104 . Činnosť vykonáva na základe rozhodnutia o autorizácii udeleného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., je podľa ustanovení §14 a 15 zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov autorizovanou osobou SK03 na činnosti:

- vykonávanie certifikácie výrobkov a certifikácie riadenia výroby,
- vykonávanie počiatočných inšpekcií a priebežných dohľadov,
- vykonávanie skúšok typu výrobku a kontrolných skúšok

v rozsahu stanovenom osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zoznam kontaktov

Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV
Ján BARANČÍK
Zástupca vedúceho COCV
Mgr. Denisa MAKAROVÁ
Pracovníčka oddelenia COCV

Prílohy - COCV