Certifikácia

Certifikácia systémov manažérstva, osôb, výrobkov (aj pre východné trhy), certifikácia Solar Keymark


Certifikát systémov manažérstvaCertifikát systémov manažérstva
Certifikácia sytémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 a EN ISO 13 485.

Výstupom je registrovaný certifikát systémov manažérstva kvality a certifikačná značka zhody.

CERTITECH je spôsobilý podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 17 021-1 a 17021-3 vykonávať certifikáciu systémov manažérstva kvality
podľa EN ISO 9001 v rozsahu akreditovaných činností uvedených v prílohe osvedčenia Q-007 a certifikáciu systémov manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky podľa ISO 13485 v rozsahu akreditovaných činností uvedených v prílohe osvedčenia Q-083.
CERTITECH je registrovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou /SNAS/.

CERTITECH vykonáva tieto akreditované činnosti:
 • vykonanie prvej etapy auditu /audit dokumentácie a zhodnotenie podmienok systému manažérstva kvality/
 • vykonanie druhej etapy auditu /audit zavedenia systému manažérstva kvality vrátane jeho efektívnosti/
 • vydanie certifikátu /na základe posúdenie zistení z auditu/
 • činnosti dozoru/nad zavedením systémom manažérstva kvality/
 • expertízne správy /týkajúce sa systémov manažérstva kvality/
 • certifikáciu systému výrobcov zdravotníckych pomôcok, systémy manažérstva kvality, požiadavky na splnenie
  predpisov podľa normy EN ISO 13 485

 • CERTITECH vykonáva tieto neakreditované činnosti:
 • certifikáciu environmentálneho manažérstva podľa podľa požiadaviek normy EN ISO 14001
 • certifikáciu manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek normy ISO 45001
 • certifikáciu požiadaviek kvality kladených na činnosti pri zváraní podľa požiadaviek normy EN ISO 3824-2
 • certifikáciu systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa požiadaviek normy EN ISO 22000


 • V prípade potreby informácií o nami vydaných platných, pozastavených alebo zrušených certifikátoch sa, prosím, obráťte na vedúceho CERTITECH-u prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.  Zoznam kontaktov

  Ing. Marcel SVOBODA
  Vedúci CERTITECH
  Ing. Jaroslav KMENT
  Pracovník CERTITECH

  Prílohy - CERTITECH