Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Akustický tlakAkustický tlakOverovanie určených meradiel akustického tlaku pomocou pracovných etalónov laboratória.
  • zvukomery
  • pásmové filtre
  • meracie mikrofóny
  • akustické kalibrátory
  • osobné zvukové expozimetre

Výstupom je certifikát o overení a overovacia značka.

Akreditované metrologické laboratórium vykonáva aj kalibráciu meradiel akustického tlaku, výstupom je kalibračný certifikát.

Súvisiace dokumenty: Vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. v neskoršom znení.


Zoznam kontaktov

Metrologické laboratórium - PRVÝ KONTAKT
e-mail: kalib@tsu.sk
Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Ing. Dušan LETKO
Pracovník laboratória
Marek PAVLÍK
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA