Novinky z TSÚ

Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

Prevádzkujete detské ihrisko? Chcete zabezpečiť, aby bolo pre deti bezpečné? My Vám ponúkame riešenie.
Pri návrhu a zriaďovaní detského ihriska by jedným z rozhodujúcich kritérií mala byť jeho bezpečnosť. Samozrejme, že deti na ihrisko láka najmä vizuálna stránka a pestrosť hracích prvkov, ale vo svojom veku ešte nemajú schopnosť predvídať možné nebezpečenstvo. Môže dochádzať k rôznym úrazom, neraz aj s vážnymi následkami.
Pri návrhu a inštalovaní nových prvkov na detskom ihrisku musia byť splnené podmienky noriem EN 1176-1,2,3....a EN 1177. Tieto normy vychádzajú z dlhoročných skúseností a sledovaní rizík a charakterov úrazov, ktoré sa bežne stávajú na detských ihriskách. Výrobca/dodávateľ detského ihriska preukazuje splnenie podmienok daných noriem predložením certifikátu alebo vyhlásenia o zhode s normou. Zodpovednosťou dodávateľa je dohliadnuť na to, aby jednotlivé prvky detského ihriska boli aj odborne inštalované. Len vtedy sa na uvedené prvky detského ihriska vzťahuje záruka. Pri neodbornej inštalácii hrozí riziko, že jednotlivé prvky budú pre deti nevhodné, budú si vyžadovať častejšie opravy, výmenu komponentov a podobne. Prevádzkovateľ ihriska, ktorý rozumne investuje finančné prostriedky do kvalitného dodávateľa, môže finančné prostriedky ušetrené takýmito opravami vynaložiť na kúpu nových prvkov a ďalšie zveľaďovanie ihriska. V prípade ak prevádzkovateľ detského ihriska chce mať 100 % istotu, že všetky hracie prvky boli nainštalované v súlade s požiadavkami noriem, môže osloviť oprávnenú osobu, ktorou je TSÚ Piešťany š.p.

Za všetky nedostatky detského ihriska po jeho otvorení, ako aj za prípadné úrazy, ktoré sa na ihrisku stanú, zodpovedá jeho prevádzkovateľ. Tejto povinnosti sa prevádzkovateľ nesmie v žiadnom prípade vyhnúť napríklad umiestnením upozornenia, že vstup na ihrisko a hra na ihrisku je na vlastné nebezpečenstvo, respektíve, že za bezpečnosť detí na ihrisku zodpovedajú rodičia či iné dospelé osoby sprevádzajúce deti. Preto musí prevádzkovateľ ihriska pravidelne kontrolovať bezchybný stav všetkých prvkov ihriska a v prípade nedostatkov čo najskôr zabezpečiť ich nápravu. Aspoň raz ročne, na začiatku sezóny, je potrebná odborná údržba ihriska, vďaka ktorej bude ihrisko bezpečnejšie pre deti počas ich hier. K odbornej údržbe neodmysliteľne patrí napríklad pravidelná kontrola stavu povrchu, pri ktorej treba dohrabať sypký materiál z miest, kde sa navrství, napríklad pod hojdačkami, lanovkami, kolotočmi a pod. Ďalej je potrebné skontrolovať a vymeniť prehrdzavené spoje, odhnité časti drevených konštrukcií, stav reťazí, lán, náterov a iné.

Samotná údržba však nestačí! Povinnosťou prevádzkovateľa je aj vykonávanie nasledujúcich kontrol:
Bežná vizuálna kontrola (denná /týždenná) je zameraná na úroveň čistoty povrchu detského ihriska, kompletnosť a opotrebovanie zariadení, kontrolu základov, konštrukčnej pevnosti zariadení a celkovej bezpečnosti detského ihriska. Bežnú vizuálnu kontrolu môže vykonávať zamestnanec prevádzkovateľa detského ihriska alebo osoba, ktorú on určí. Výsledky kontroly však musia byť zaevidované v príslušnej dokumentácií (napr. v knihe detského ihriska).

Prevádzková kontrola (mesačná/kvartálna) je už podrobnejšia prehliadka, ktorá je zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadenia, a to najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania. Prevádzkovú kontrolu môže vykonávať zamestnanec prevádzkovateľa detského ihriska alebo osoba, ktorú on určí. Výsledky kontroly musia byť tiež zaevidované v príslušnej dokumentácií.

Hlavná ročná kontrola , ktorá sa vykonáva s cieľom zistiť už celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu, či sú splnené požiadavky príslušnej časti (príslušných častí) technickej normy EN 1176 vrátane akýchkoľvek zmien, ktoré sa urobili ako výsledok hodnotenia bezpečnostných opatrení, účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, ktoré vyplývajú z vykonaných opráv alebo z dodatočne zabudovaných alebo vymenených časti.

Hlavnú ročnú kontrolu by mali vykonávať osoby oprávnené na výkon tejto činnosti s dostatkom vedomostí, skúsenosti a mali by byť nezávislé od prevádzkovateľa alebo majiteľa detského ihriska.

Naši pracovníci majú oprávnenie na vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk od autorizovanej osoby a MÔŽU JU VYKONAŤ AJ PRE VÁS.

HLAVNÁ ROČNÁ KONTROLA = MINIMALIZOVANIE ÚRAZOV = BEZPEČNÉ IHRISKO PRE DETI

Viac info >>>
  • Doškolenia v oblasti automatizácie a robotizácie

    Dňa 16.5.2019 sa v priestore TSU Piešťany, š.p. konalo stretnutie revíznych technikov, ktorí prejavili záujem „chytiť nový dych“. Súčasný vývoj výrobných technológii má exponenciálny rast.
    Viac info >>>

  • Návšteva z Tanzánie

    Dňa 15.5.2019 nás navštívil pán James Mbalwe, generálny riaditeľ Gaming Board of Tanzania (GBT) so svojimi spolupracovníkmi.
    Viac info >>>