Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Inšpekcie strojových zariadení
TSÚ Piešťany, š.p., ako akreditovaný inšpekčný orgán (identifikačný kód I – 007) vykonáva inšpekciu strojových zariadení podľa Nariadenia vlády č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

Výstup: odborné stanovisko a v prípade vyhovujúcich výsledkov inšpekčný certifikát.


Zoznam kontaktov

Ing. Mário ZEMKO
Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
Skúšobný technik