Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Posudzovanie zhody strojových zariadeníPosudzovanie zhody strojových zariadení
TSÚ Piešťany, š.p., podľa požiadaviek zákazníka vykonáva nasledujúce činnosti:
 • ES skúšku typu výrobku uvedeného v prílohe č. IV smernice 2006/42/ES (slovenským ekvivalentom je Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z.) podľa prílohy IX a následným vystavením certifikátu o ES skúške typu (čl. 12, ods. 3b) a (čl. 12, ods. 4a)
 • komplexné zabezpečenie kvality výrobku uvedeného v prílohe č. IV. Smernice podľa prílohy X (čl. 12, ods. 3c) a čl. 12, ods. 4b) - posúdenie systému kvality, vykonávanie pravidelných auditov a vydaním správy z auditu a ES Certifikátu systému kvality
 • Posúdenie zhody pre čiastočne skompletizované strojové zariadenie (čl. 13) a následným vystavením certifikátu zhody s príslušnými technickými požiadavkami
 • Posúdenie zhody skúšanej vzorky výrobku neuvedeného v prílohe č. IV a následným vystavením certifikátu zhody skúšanej vzorky s príslušnými technickými požiadavkami
 • Posúdenie zhody výrobku neuvedeného v prílohe č.IV, vrátane posúdenia výroby alebo systému kvality (podľa toho čo je vhodné), následné vystavenie certifikátu zhody výrobku s príslušnými technickými požiadavkami a dohľady skúšaním alebo inšpekciou vzoriek z výroby a posudzovanie procesu výroby počas doby platnosti certifikátu.
 • Pomoc pri zostavovaní ES vyhlásenia o zhode
 • Posúdenie zhody s inými príslušnými smernicami/nariadeniami vlády (LVD, EMC; hluk a pod.) pre označenie zhody CE
 • Vystavenie certifikátov, protokolov v jazyku :
  1. slovenský
  2. anglický
  3. ruský


Zoznam kontaktov

Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV
Ing. Mário ZEMKO
Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
Skúšobný technik

Ostatné súbory